Additional Resource

COVID-19 ปรับปรุง (Thai)

การประชุุมใหญ่่สามััญเดืือนเมษายน 2020

19 มีีนาคม2020

เรีียน พี่่_น้้องทุุกท่่าน

เนื่่_องด้้วยฝ่่ายประธานสููงสุุดและโควรััมอััครสาวกสิิบสองเห็็นถึึงการเปลี่่_ยนแปลงมากมายที่่_เกิิดขึ้้​นทั่่_วโลกเนื่่_องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้​อโควิิด- 19 จึึงได้้ทำำ​การปรัับเปลี่่_ยนการรัับใช้้งานเผยแผ่่ งานพระวิิหารตลอดจนวิิธีีชุุมนุุมและการนมััสการ

เมื่่_อไม่่นานมานี้้​มีีแนวทางใหม่่จากผู้้​เชี่่_ยวชาญทั่่_วโลก หลัังจากการปรึึกษาหารืือกััน จึึงเห็็นสมควรให้้ปรัับเปลี่่_ยนรููปแบบการประชุุมใหญ่่สามััญเดืือนเมษายน 2020 เพิ่่_มเติิม

แต่่ละภาคการประชุุมจะถ่่ายทอดจากห้้องประชุุมขนาดเล็็กที่่_เท็็มเปิิลสแควร์์ ฝ่่ายประธานสููงสุุดจะเป็็นผู้้​ควบคุุมและดำำ​เนิินภาคการประชุุมเหล่่านั้้​น ผู้้​เข้้าร่่วมมีีเพีียงผู้้​ได้้รัับเชิิญให้้พููดหรืือสวดอ้้อนวอนเท่่านั้้​น บทเพลงสำำ​หรัับการประชุุมใหญ่่จะบัันทึึกล่่วงหน้้า

โดยการปรัับเปลี่่_ยนเหล่่านี้้​ ฝ่่ายประธานสููงสุุดและโควรััมอััครสาวกสิิบสองเห็็นว่่าจะช่่วยบุุคลากรที่่_ทำำ​งานเพื่่_อชะลอการแพร่่กระจายและผลกระทบจากการระบาดครั้้​งนี้้​ได้้ ขอแสดงความขอบคุุณบุุคคลเหล่่านั้้​นและยัังคงสวดอ้้อนวอนให้้พวกเขาต่่อไป หลายเรื่่_องราวที่่_ได้้ยิินเกี่่_ยวกัับการปฏิิบััติิศาสนกิิจต่่อคนขััดสนในช่่วงเวลาที่่_ไม่่แน่่นอนนี้้​เป็็นที่่_ประทัับใจมาก ฝ่่ายประธานสููงสุุดและโควรััมอััครสาวกสิิบสองสวดอ้้อนวอนให้้พวกท่่านได้้รัับพรประเสริิฐสุุดของพระบิิดาบนสวรรค์์

การประชุุมครั้้​งนี้้​จะเป็็นการประชุุมใหญ่่ที่่_ยอดเยี่่_ยมข่่าวสารแห่่งความจริิง ความหวััง และการดลใจจะมีีชััยชนะเมื่่_อเราเฉลิิมฉลองการฟื้้​นฟููพระกิิตติิคุุณของพระเยซููคริิสต์์และหมายมั่่_นจะรัับฟังพระองค์์

ขอแสดงความนัับถืือ

ฝ่่ายประธานสููงสุุดและโควรััมอััครสาวกสิิบสอง

_____

ปรับปรุง การปรัับเปลี่่_ยนการนมััสการในพระวิิหารเป็็นการชั่่_วคราว 

13 มีีนาคมค.ศ. 2020 

เรีียน พี่่_น้้องทั้้_งหลาย  

ภาางสุุขภาพที่่_เปลี่่_ยนแปลงอย่่างรวดเร็วทั่่_โลกเป็็นเหตุุให้้เกิิดคมกััากขึ้_นเรื่_อยๆ รััฐบาลหลายปะเศได้้ออกข้้อจำำกััที่่_ทำห้ต้้องปิิดพระวิิหาจำำนหนึ่่_งเป็็นกาชั่_มื่_อแสงหาหนางร่วมกัับกาอ้้อนอนเพื่_อสร้้างสมดุุละหว่่างข้้อจำำกััดเหล่่านี้้_กัับคจำำป็็นต้้องดำนิินงานพระวิิหารต่่อไป ศาสนจััด้ตััสิินใจทำการัับเปลี่่_ยนชั่_วต่่อไปนี้้_สำรััพระวิิหารทุุกแห่่งทั่่_โลกซึ่_งมีีผลตั้_งแต่วััที่่_ 16 มีีนาค.. 2020

  • ในที่่_ซึ่_ข้้อจำำกััดของรััฐบาลหรืืข้้อจำำกััอื่_นๆ กี่่_วกัับการชุมนุในที่่_สาธาณะและ/รืือการชุมนุมทางศาสนาส่่งผลให้้ไม่่สาดำนิินกิรรมในพระวิิหาด้ ศาสนจััรจงัับศาสนพิธีสำรัับคนเป็็นและคนายเป็็นกาชั่_
  • ในที่่_ซึ่_ข้้อจำำกััดของรััฐบาลหรืืข้้อจำำกััอื่_นๆ ม่่ได้ขััดขางการดำนิินกิรรมทั้้_งหดในพระวิิหาศาสนจััรจจััดให้้มีีศาสนพิธีพระวิิหารต่่อไปนี้้_สำรัับคนเป็็นสาถโดยผ่่านการนััดหายเท่่านั้_: ศาสนพิธีีผนึึะหว่่างสามีีกัับภรรยา และบุตรธิิดากัับิิดาดา รวมถึึงศาสนพิธีขั้_นเรีียและศาสนพิธีีเอ็็นดาม้้นท์สำรัับคนเป็็น ะไม่่มีีกาะกอบศาสนพิธีพระวิิหานคนายเป็็นกาชั่_
  • บ้้านพััพระวิิหาทั้้_งหปิิดให้้บริิกา

ชิิกศาสนจััรจะได้รััคำแนะนำมื่_ทำนััดหายสำรัับศาสนพิธีีคนเป็็น จ้้าหน้้าที่่_พระวิิหารจติิดต่่อไปยัับุุคคลที่่_มีีกำหนดวัันััดหายแล้

พระวิิหารทุุกแห่่งะใช้ตรกาลดคสี่่_ยงกาพร่ะบาดของโคให้้เหลืืน้้อยที่่_สุุด รวมถึึงกาลดจำำนเจ้้าหน้้าที่่_พระวิิหาจำำกััผู้ข้้าร่วมศาสนพิธีีคนเป็็น และปฏิิบััติแนวทางกาปฏิิสััมพััธ์กััผู้ข้้าพระวิิหา

ศาสนจััรจะให้ข้้อมููลเพิ่่_ติก่่ฝ่่ายปะธานพระวิิหาและทำการัับเปลี่่_ยนเพิ่่_ติมตจำำป็็น ตั้_อเลาด้ยใจจจ่่อให้ถึึงเลาเมื่_พระวิิหารจะสาดำนิินงานเต็มรููปแบบได้อีีกครั้_งและขยายพรของงานพระวิิหาไปยัังสชิิกและบรรพชนของพวกเขา

ขอแสดงความนัับถืือ  

ฝ่่ายประธานสููงสุุดและโควรััมอััครสาวกสิิบสอง 

_____

ข้อมูลล่าสุด: ระงับการชุมนุมของสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกชั่วคราว

ผู้นำในท้องที่จะหารือกันเพื่อคิดหาวิธีทำให้สมาชิกได้รับศีลระลึกอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งจดหมายลงวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2020 ไปถึงสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกดังนี้

เรียน พี่น้องทั้งหลาย

ตามที่สัญญาไว้ในจดหมายฉบับวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2020 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองยังเฝ้าสังเกตสภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เราได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้นำศาสนจักรในท้องที่ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ตลอดจนแสวงหาการนำทางจากพระเจ้าในเรื่องดังกล่าว บัดนี้เราขอให้แนวทางล่าสุดดังต่อไปนี้

ระงับการชุมนุมทั้งหมดในที่สาธารณะของสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกเป็นการชั่วคราวทันทีตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง:

  • การประชุมใหญ่สเตค การประชุมใหญ่ผู้นำ และการชุมนุมกลุ่มใหญ่ในรูปแบบอื่นๆ
  • พิธีนมัสการในสถานที่สาธารณะทั้งหมด รวมทั้งการประชุมศีลระลึก
  • กิจกรรมของสาขา วอร์ด และสเตค

หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ กรุณาดำเนินการประชุมผู้นำที่จำเป็นผ่านเทคโนโลยี หากมีข้อสงสัยเฉพาะเจาะจงประการใด ให้สอบถามผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องที่ แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ จะตามมาภายหลัง

อธิการควรปรึกษากับประธานสเตคเพื่อกำหนดวิธีทำให้สมาชิกได้รับศีลระลึกอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ขอให้สมาชิกดูแลกันในงานปฏิบัติศาสนกิจของตน เราพึงทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเป็นพรและหนุนใจผู้อื่น

เราเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนนี้ พระองค์จะทรงอวยพรท่านให้พบปีติเมื่อท่านทำสุดความสามารถเพื่อดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในทุกสภาวการณ์

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.