Additional Resource

COVID-19 Шинэчлэгдсэн мэдээ (Mongolian)

Ариун сүмийн үйл ажиллагаанд оруулсан түр зуурын өөрчлөлт

 2019 оны 3-р сарын 13 

Хүндэт ах, эгч нар аа, 

Дэлхий даяар түргэн хурдацтай өөрчлөгдөж буй эрүүл мэндийн нөхцөл байдалд бидний санаа улам их зовниж байна. Олон улсын засгийн газраас хэд хэдэн ариун сүмийг түр хугацаанд хаах хориг тавиад байна. Ариун сүмийн ажлыг үргэлжлүүлэх хэрэгцээг эдгээр хориг тавьсантай уялдуулан тэнцвэржүүлэхийн тулд залбирч тунгаан бодсоны эцэст бид 2020 оны 3-р сарын 16-наас эхлэн дэлхий даяарх бүх ариун сүмд дараах өөрчлөлтийг түр хугацаанд оруулахаар шийдлээ. Үүнд:

  • Засгийн газрын болон өөр бусад хориг хязгаарлалтын улмаас олон нийтийн болон шашны цугларалтыг хориглож, хязгаарласан газруудад ариун сүмийн үйл ажиллагааг мөн нас барагсдын өмнөөс гүйцэтгэх болон амьд хүмүүсийн ёслолуудыг түр зогсоов.
  • Засгийн газрын болон өөр бусад хориг хязгаарлалтаар Сүмийн бүх үйл ажиллагааг хязгаарлаагүй тохиолдолд эхнэр, нөхрүүдийн мөн хүүхдийг эцэг эхтэй нь лацдан холбох; амьд хүний тосолгоо, хишиг хүртэх зэрэг ёслолуудыг ачааллыг харгалзан үзэж, цаг авсны үндсэнд гүйцэтгэнэ. Нас барагсдыг төлөөлөн гүйцэтгэх ариун сүмийн ёслолуудыг түр хугацаанд гүйцэтгэхгүй.
  • Ариун сүмээр үйлчлүүлэгчдийн бүх дотуур байр хаагдана.

Сүмийн гишүүдийг амьд хүний ёслол гүйцэтгэх цаг авах үед нь зааварчилгаа өгөх болно. Ариун сүмийн ажилтнууд одоогоор цаг авчихсан байгаа хувь хүмүүстэй холбоо барина.

Бүх ариун сүм дэх ажилтны тоог цөөрүүлэх, амьд хүмүүсийн ёслолд оролцох зочдын тоог хязгаарлах, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах заавар өгөх гэх мэтээр өвчин тараах эрсдэлийг багасгах арга хэмжээнүүдийг авна.

Ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд нэмэлт мэдээлэл өгөх бөгөөд шаардлагатай үед өөр өөрчлөлт оруулах болно.

Ариун сүм бүрэн хүчин чадлаараа үйл ажиллагаагаа явуулж, ариун сүмийн адислалуудыг гишүүддээ болон өвөг дээдэст нь дахин хүртээж эхлэх цаг мөчийг бид тэсэн ядан хүлээж байна.

Хүндэтгэсэн, 

Тэргүүн Зөвлөл ба Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга 

_____

Шинэчлэгдсэн мэдээ: Сүмийн гишүүдийн цугларалтыг дэлхий даяар түр хугацаагаар зогсоох тухай Сүмийн гишүүдийн томоохон цугларалтуудын тухай

Орон нутгийн удирдагчид ариун ёслолыг гишүүдэд сард дор хаяж нэг удаа хэрхэн хүргэх талаар зөвлөлдөх болно.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дэлхий даяарх Сүмийн гишүүддээ дараах захидлыг 2020 оны 3-р сарын 12-ны өдөр илгээлээ.

Хүндэт ах, эгч нар аа,

2020 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн захидалдаа амласны дагуу бид дэлхий даяар COVID-19-тэй холбоотой өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн ажиглаж байна.  Бид Сүмийн орон нутгийн удирдагчдын болон төрийн албан хаагчид, эмч мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийг судлаад, эдгээр асуудлаар Их Эзэнээс удирдамж хүссэний үндсэнд  дараах шинэчлэгдсэн удирдамжийг өгч байна.

Доор дурдсан дэлхий даяарх Сүмийн гишүүдэд зориулсан бүхий л нийтийг хамарсан цугларалтыг цаашид мэдэгдэл өгөх хүртэл түр хугацаагаар нэн даруй зогсоож байна.  Үүнд:

  • Гадасны чуулган, удирдагчдын чуулган болон бусад томоохон цугларалт
  • Ариун ёслолын цуглаан зэрэг бүхий л олон нийтийн шүтлэг бишрэлийн цуглаан
  • Гадас, тойрог, салбарын үйл ажиллагаа зэрэг болно.

Удирдагчдын зайлшгүй шаардлагатай аливаа хурлыг боломжтой бол технологийн тусламжтай явуулна уу.  Илүү тодорхой асуултуудыг орон нутгийн санваарын удирдагчдаас лавлаж болно.  Бусад асуудалтай холбоотой удирдамжийг цаашид өгөх болно.

Бишопууд ариун ёслолыг гишүүдэд сард дор хаяж нэг удаа хэрхэн хүргэх талаар гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө зөвлөлдөх хэрэгтэй.

Бид гишүүдийг тохинууллын үйлчлэлээр дамжуулан нэг нэгнээ халамжлахад уриалж байна. Бид бусдыг адисалж, өргөн дэмжихдээ Аврагчийн жишээг дагах хэрэгтэй.

Аврагч энэ тодорхой бус цаг үед биднийг хайрлаж байгаа гэдгийг бид гэрчилж байна.  Есүс Христ та бүхнийг ямар ч нөхцөл байдалд, Түүний сайн мэдээний дагуу амьдрахаар хамгийн сайнаараа хичээх үедээ баяр баясал олоход тань адислах болно.

Хүндэтгэсэн,

Тэргүүн Зөвлөл ба Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.