Additional Resource

COVID-19 ລ່າ​ສຸດ (Laotian)

ກອງ ປະ ຊຸຸມໃຫຍ່່ ສາມັັນ ເດືືອນ ເມສາ 2020 

ວັັນທີີ 19 ເດືືອນ ມີີນາ, 2020  

ບັັນ ດາອ້້າຍ ເອື້້ອຍ ນ້້ອງ ທີ່່ ເຄົົາ ລົົບ:  

ດັ່່ງ ທີ່່ ພວກເຮົົາ ໄດ້້ ເຫັັນ ຫລາຍ ສິ່່ງ ຫລາຍ ຢ່່າງ ປ່່ຽນ ແປງ ຕະ ຫລອດ ທົ່່ວໂລກ ເພາະ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ໂຣກ ໂຄວິິດ- 19, ພວກ ເຮົົາ ຈຶ່່ງ ໄດ້້ທຳຳ ການ ປ່່ຽນ ແປງ ການ ຮັັບໃຊ້້ ເຜີີຍ ແຜ່່, ວຽກ ງານ ພຣະ ວິິ ຫານ, ແລະ ວິິ ທີີ ທີ່່ ພວກ ເຮົົາຊຸຸມນຸຸມແລະ ນະມັັດ ສະ ການ.  

ເມື່່ອບໍ່່ດົົນ ມານີ້້ ພວກ ເຮົົາ ໄດ້້ ຮັັບແນວທາງ ຊີ້້ ນຳຳ ຈາກ ຜູ້້​ຊ່່ຽວຊານ ຕະ ຫລອດ ທົ່່ວໂລກ. ຫລັັງ ຈາກ ທີ່່ ໄດ້້ ປຶຶກ ສາຫາລືື ນຳຳ ກັັນ ໃນ ຖາ ນະຝ່່າຍ ປະ ທານ ສູູງ ສຸຸດ ແລະ ກຸ່່​ມອັັກ ຄະ ສາ ວົົກ ສິິບສອງ ແລ້້ວ, ພວກ ເຮົົາ ຮູ້້​ສຶຶກວ່່າ ມັັນ ເປັັນສິ່່ງ ສະ ຫລາດທີ່່ ຈະດັັດ ແປງ ຮູູບແບບຂອງກອງ ປະ ຊຸຸມໃຫຍ່່ ສາ ມັັນ ເດືືອນ ເມສາ 2020.  

ແຕ່່ລະ ພາກ ຈະ ຖືືກ ຖ່່າຍ ທອດ ຈາກ ຫ້້ອງ ປະ ຊຸຸມນ້້ອຍ ຢູ່່​ໃນ ບໍໍ ລິິ ເວນ ພຣະ ວິິ ຫານ. ຝ່່າຍ ປະ ທານ ສູູງ ສຸຸດ ຈະ ຄວບຄຸຸມແລະ ດຳຳ ເນີີນ ພາກ ເຫລົ່່ານັ້້ນ, ແລະ ພຽງ ແຕ່່ ຜູ້້​ທີ່່ຖືືກ ເຊື້້ອ ເຊີີນ ໃຫ້້ ມາ ກ່່າວປາ ໄສ ເທົ່່າ ນັ້້ນ ທີ່່ຈະມາ ຮ່່ວມດ້້ວຍ. ເພງສຳຳ ລັັບກອງ ປະ ຊຸຸມໃຫຍ່່ ໄດ້້ ຖືືກ ອັັດ ໄວ້້ ລ່່ວງ ໜ້້າ ແລ້້ວ.  

ໂດຍ ການປ່່ຽນ ແປງ ສິ່່ງ ເຫລົ່່າ ນີ້້, ພວກ ເຮົົາ ຮູ້້​ສຶຶກວ່່າ ພວກ ເຮົົາ ໄດ້້ ຊ່່ວຍ ຜູ້້​ທີ່່ ພະ ຍາ ຍາມຄວບຄຸຸມການ ແຜ່່ ລາມຂອງ ໂຣກລະ ບາດນີ້້. ພວກ ເຮົົາ ຮູ້້​ບຸຸນ ຄຸຸນ ສຳຳ ລັັບເຂົົາ ເຈົ້້າ ແລະ ສືືບຕໍ່່ ອະ ທິິ ຖານ ເພື່່ອ ເຂົົາ ເຈົ້້າ. ພວກ ເຮົົາ ປະ ທັັບໃຈຫລາຍກັັບຫລາຍໆ ເລື່່ອງ ທີ່່ ພວກ ເຮົົາ ໄດ້້ ຍິິນ ກ່່ຽວກັັບການ ປະ ຕິິ ບັັດ ສາດ ສະ ໜາ ກິິດ ຕໍ່່ ຜູ້້​ຂັັດ ສົົນ ລະ ຫວ່່າງ ຊ່່ວງ ເວລາທີ່່ບໍ່່ ແນ່່ນອນນີ້້. ພວກ ເຮົົາ ອະ ທິິ ຖານທູູນ ຂໍໍ ໃຫ້້ ພຣະ ບິິ ດາ ເທິິງ ສະ ຫວັັນ ປະ ທານ ພອນ ອັັນ ປະ ເສີີດ ທີ່່ສຸຸດ ໃຫ້້ ແກ່່ທ່່ານ. 

ມັັນ ຈະ ເປັັນ ກອງ ປະ ຊຸຸມຄັ້້ງ ທີ່່ ດີີ ເລີີດ. ຂ່່າວສານ ສ່່ວນ ຫລາຍ ຈະ ກ່່ຽວກັັບຄວາມຈິິງ, ຄວາມຫວັັງ, ແລະ ການດົົນ ໃຈຂະ ນະທີ່່ເຮົົາ ສະ ເຫລີີມສະ ຫລອງ ການ ຟື້້ນ ຟູູພຣະ ກິິດ ຕິິ ຄຸຸນ ຂອງ ພຣະ ເຢ ຊູູ ຄຣິິດ ແລະ ສະ ແຫວງ ຫາ ທີ່່ ຈະໄດ້້ຍິິນ ຈາກ ພຣະ ອົົງ. 

ດ້້ວຍ ຄວາມຈິິງ ໃຈ,  

ຝ່່າຍ ປະທານສູູງ ສຸຸດ ແລະ ກຸ່່​ມອັັກ ຄະ ສາ ວົົກ ສິິບສອງ  

_____

ລ່າ​ສຸດ: ການ ປ່່ຽນ ແປງ ການ ນະມັັດ ສະ ການ ຢູ່່ ​ໃນ ພຣະ ວິິ ຫານ ຊົ່່ວຄາວ 

ວັັນທີີ 13 ເດືືອນ ມີີນາ, 2020

ບັັນ ດາາຍ ເອື້້ອຍ ນ້ອງ ທີ ເຄົົາ ລົົ:

ບັັນ ຫາ ເລື່່ອງສຸ ຂະ ພາບທີ ປ່່ຽນ ແປງ ຢ່າງ ໄວ ຕະ ອດ ທົ ເຮັັດ ໃຫ້້ ເກີີດ ມີີ ມກັັງ ວົົນ າຍ ຂຶ້ນ. ຝ່່າຍລັັດ ຖະ ານ ໃນ າຍ ບ່ອນ ອອກ ຄຳ ສັ່ງ ທີ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້້ ປິິດ ພຣະ ວິ ຫານ າຍ ່ງ ຊົ່່ຄາ. ລັັງຈາກທີ ຮົົາ ອະ ທິ ຖານ ຂໍ ຄຳ ແນະ ນຳ ເລື່່ອງ ການ ຈຳ ກັັດ ການ ເຮັັດ ຽກ ງານ ພຣະ ວິ ຫານ ໃຫ້້ ສົມດູູ, ກເຮົົາ ຕັັດ ສິິນ ໃຈ ທຳ ການ ປ່່ຽນ ແປງ ຊົ່່ຄາວດັ່ງ ຕໍ ໄປ ນີ, ຊຶ່ງ ຈະ ມີີ ຜົົນ ສັັກ ສິິດ ລີ ຈາກວັັນ ທີີ 16 ເດືືອນ ມີີນາ, 2020 ປັັນຕົ້ນ ໄປ, ສຳ ລັພຣະ ວິ ຫານ ທຸຸກ ່ງ ຕະ ອດ ທົ.

  • _ໃນບອນ ທີ ຝ່່າຍ ລັັດ ຖະ ານ ລື ໃນ ບ່ອນ ທີ ຈຳ ກັັດ ເລື່່ອງ ການ ຊຸມນຸຂອງ ສາ ນະ ຊົົນ /ລື ການຊຸມນຸມທາງ ສາດ ສະ ໜາ, ມີີ ຜົົນ ກະ ທົ, ລວມທັັງ ການ ຈຳ ກັັດ ກິິດ ຈະ ກຳ ຢູ່່ໃນ ພຣະ ວິ ຫານ, ຜູ້້ໄປ ພຣະວິ ຫານ ເພື່່ອ ເຮັັດພິ ທີີ ການ ແທນ ຄົົນ ຕາຍ ລື ເຮັັດ ພິ ທີີ ການ ສຳ ລັບຜູ້້ທີ ມີີ ຊີ ວິິດ ຢູ່່ຈະ ຖືືກ ໂຈະ ຊົ່່ຄາ.
  • _ໃນອນ ທີ ຝ່່າຍ ລັັດ ຖະ ານ ການ ຈຳ ກັັດ ອື່ນໆ ບໍ ລວມທັັງ ກິິດ ຈະ ກຳ ທັັງ ໝົົດ ຢູ່່ໃນ ພຣະ ວິ ຫານ, ພິິທີີ ການ ຂອງ ພຣະວິ ຫານ ດັ່ງ ຕໍ ໄປ ນີ ສຳ ລັບຜູ້້ທີ ມີີ ຊີ ວິິດ ຢູ່່ຈະ ດຳ ນີີນ ການ ຕໍ ໄປ ຕາມທີ ສາ າດ ເຮັັດ ຍການ ເຮັັດນັັດ າຍ ລ່ ໜ້້າ: ພິ ທີີ ການ ນຶຶກ ສາ ມີີ ພັັນ ຍາ ການ ນຶຶກ ລູູ ເຂົ້້າ ກັບພໍແມ່່ ພິ ທີີ ການຂັ້ນ ຕົ້ນ ການ ຮັອົົາ ຂອງ ານ ສັັກ ສິິດ ສຳ ລັບຜູ້້ທີ ມີີ ຊີ ວິິດ ຢູ່່. ການ ຕິ ບັັດ ພິ ທີີການ ແທນຄົົນ ຕາຍ ຈະ ຖືືກ ໂຈະໄ ຊົ່່ຄາ.
  • _ຫໍ ພັັກ ທັັງ ໝົົດ ສຳ ລັບຜູ້້ໄປ ພຣະ ວິ ຫານ ຈະ ປິິດ.

ສະ ຊິິກ ຂອງ ສາດ ສະ ໜາ ຈັັກ ຈະ ຮັບຄຳ ແນະ ນຳ ມື່ອ ຂົົາ ຈົ້າ ມີີ ນັັດ ໄປ ເຮັັດ ພິ ທີີ ການ ສຳ ລັບຜູ້້ທີ ມີີ ຊີ ວິິດ ຢູ່່. ບຸຸກຄົົນ ທີ ເຮັັດ ນັັດ າຍ ກ່ອນ ໜ້້າ ນີ ພະ ນັັກ ງານ ພຣະ ວິ ຫານ ຈະ ຕິິດ ຕໍ ຫາ ຂົົາ ຈົ້າ.

ຈະ ມີີ ການ ເຮັັດ ຕາມຂັ້ນ ຕອນ ຢູ່່ໃນ ພຣະ ວິ ຫານ ທັັງ ໝົົດ ເພື່່ອ ລົົດ ມສຽງ ຂອງ ການ ແຜ່່ ຂອງ ພະ ຍາດ, ລວມທັັງ ການ ລົົດ ຈຳ ພະ ນັັກ ງານ ພຣະ ວິ ຫານ, ການ ກຳ ນົົດ ຈຳ ທີ ເຂົ້້າ ຮ່ວມພິ ທີີ ການ ສຳ ລັບຜູ້້ທີ ມີີ ຊີວິິດ ຢູ່່, ເຮັັດ ຕາແນວທາງ ຊີ ນຳ ມື່ອ ຕິ ບັັດ ຕໍ ຜູ້້ ພຣະ ວິ ຫານ.

າຍ ອຽດ ພີເຕີີຈະ ຖືືກ ສົ່ງ ໄປໃຫ້້ ຝ່່າຍ ານ ພຣະ ວິ ຫານ, ຈະ ທຳ ການ ປ່່ຽນ ແປງ ພີເຕີີຕາຄວາມຈຳຳ ເປັັນ.

ຮົົາ ຈະລໍ ຖ້້າ ຕອນທີ ພຣະ ວິ ຫານ ປີີດ ຮັໃຊ້້ ຕັເວ ດ້ ໃຈ ທີ ຈົົດ ຈໍ ພອນ ຂອງ ຽກ ງານພຣະວິ ຫານ ໃຫ້້ ສະ ຊິິກ ບັັນ ພະ ບຸ ລຸຸດ ຂອງ ຂົົາ ຈົ້າ.

ດ້້ວຍ ຄວາມຈິິງ ໃຈ,  

ຝ່່າຍປະທານ ສູູງ ສຸຸດ ແລະ ກຸ່່​ມອັັກ ຄະ ສາ ວົົກ ສິິບສອງ  

_____

ການຊຸມນຸມຂອງສາດສະໜາຈັກຈະຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວຕະຫລອດທົ່ວໂລກ

ຝ່າຍ​ປະ​ທານ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ກຸ່ມ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ​ສິບ​ສອງ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ແຫ່ງ​ໄພ່​ພົນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ເດືອນ​ມີນາ, 2020, ເຖິງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຕະ​ຫລອດ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ບັນ​ດາ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ:

ຕາມ​ທີ່​ສັນ​ຍາ ຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ສະ​ບັບ​ລົງ​ວັນທີ 11 ເດືອນ​ມີນາ, 2020, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ໂຄວິດ-19 ຕະຫລອດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຝ່າຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານການ​ແພດ, ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ຂໍ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ໃນ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້. ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ລ່າ​ສຸດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້.

ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທັນ​ທີ, ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຈະ​ຖືກ​ໂຈະ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຕະຫລອດ​ທົ່ວ​ໂລກ ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຈ້ງ​ບອກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ພາຍ​ຂ້າງ​ໜ້າ. ສິ່ງນີ້​ລວມ​ທັງ:

  • ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ເຕກ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ນຳ ແລະ ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ອື່ນໆ
  • ການ​ປະ​ຊຸມ​ນະ​ມັດ​ສະ​ການ​ຂອງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ, ລວມ​ທັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ທັງ​ໝົດ
  • ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ສາຂາ, ຫວອດ ແລະ ສະເຕກ

ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຂໍ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຜ່ານ​ທາງ​ເທັກໂນ​ໂລຈີ. ຖ້າ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໂດຍສະ​ເພາະ ຄວນ​ສອບ​ຖາມ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ຖາ​ນະ​ປະ​ໂລ​ຫິດ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ຄຳ​ຊີ້​ນຳ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ອື່ນໆ​ຈະ​ຖືກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ.

ອະ​ທິ​ການ​ຄວນ​ປຶກ​ສາ​ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ເຕກ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ສ່ວນ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ເດືອນ​ລະ​ເທື່ອ.

ພວກ​ເຮົາ​ຊຸກ​ຍູ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃຫ້​ດູ​ແລ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ກິດ. ເຮົາ​ຄວນ​ເຮັດ​ຕາມ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ ທີ່​ຈະ​ອວຍ​ພອນ ແລະ ຄ້ຳ​ຈູນ​ຄົນ​ອື່ນ.

ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່​ນອນ​ນີ້. ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ ໃຫ້​ພົບ​ຄວາມ​ສຸກ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຕາມ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ທຸກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ,

ຝ່າຍ​ປະ​ທານ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ກຸ່ມ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ​ສິບ​ສອງ

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.