Additional Resource

COVID-19 Aktualizováno (Czech)

Dočasné úpravy týkající se chrámového uctívání

13. března 2020

Drazí bratři a sestry,

rychle se měnící zdravotní situace po celém světě vyvolává rostoucí obavy. Vlády mnoha zemí podnikly omezující opatření, kvůli nimž se musela dočasně uzavřít řada chrámů. S modlitbou jsme usilovali o to, abychom zjistili, jak se vypořádat s těmito omezeními s ohledem na potřebu pokračovat v chrámové práci, a rozhodli jsme se učinit následující dočasné úpravy, které platí od 16. března 2020 a týkají se všech chrámů po celém světě.

• Tam, kde by vládou stanovená či jiná omezení týkající se veřejných a/nebo náboženských shromáždění ve své podstatě znemožňovala vykonávání chrámových činností, se vykonávání obřadů v zastoupení i pro žijící dočasně pozastavuje.

• Tam, kde vládou stanovená či jiná omezení neznemožňují veškerou chrámovou činnost, bude možné vykonávat následující obřady pro žijící, podle kapacity chrámu a pouze na základě předchozí domluvy: pečetění manžela a manželky, pečetění dítěte k rodičům a předobřady a obdarování pro žijící. Chrámové obřady vykonávané v zastoupení se dočasně vykonávat nebudou.

• Veškerá ubytovací zařízení pro návštěvníky chrámu budou zavřena.

Členové Církve poté, co si naplánují návštěvu chrámu za účelem vykonání obřadů za žijící, obdrží příslušné pokyny. Jednotlivé členy, kteří mají v současnosti návštěvu chrámu již naplánovanou, budou kontaktovat pracovníci chrámu.

Ve všech chrámech budou podniknuta opatření pro minimalizování rizika šíření nákazy, včetně snížení počtu pracovníků chrámů, omezení počtu hostů u obřadů pro žijící a dodržování pokynů při kontaktech s návštěvníky chrámu.

Další informace budou poskytnuty předsednictvům chrámů a podle potřeby budou učiněny další úpravy.

Velmi se těšíme na dobu, kdy budou chrámy moci opět naplno fungovat a nabízet požehnání plynoucí z chrámové práce členům i jejich předkům.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů

_____

Aktualizováno: Konání shromáždění členů Církve bylo po celém světě dočasně pozastaveno

Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost

První Předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozeslalo členům Církve po celém světě 12. března 2020 následující dopis.

Drazí bratři a sestry,

jak jsme přislíbili ve svém dopise z 11. března 2020, nadále sledujeme vývoj situace v souvislosti s nákazou COVID-19, která se šíří po celém světě. Zvážili jsme rady místních církevních vedoucích, představitelů státní správy a zdravotnických odborníků a požádali jsme o vedení v těchto záležitostech Pána. Nyní vydáváme následující aktualizované pokyny.

S okamžitou platností se až do odvolání na celém světě dočasně pozastavuje konání veškerých shromáždění členů Církve. K těmto shromážděním se řadí:

  • Konference kůlu, konference vedoucích a další velká shromáždění
  • Veškeré veřejné bohoslužby, včetně shromáždění svátosti
  • Činnosti a akce na úrovni odboček, sborů a kůlů

Tam, kde to bude možné, prosím pokračujte v nezbytných setkáváních vedoucích prostřednictvím techniky. Konkrétní dotazy lze směřovat na místní vedoucí kněžství. Budou poskytnuty i další pokyny ohledně jiných záležitostí.

Biskupové se mají poradit se svým presidentem kůlu, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost.

Povzbuzujeme členy v úsilí, které vyvíjejí v oblasti pastýřské služby, aby pečovali jeden o druhého. Máme se řídit příkladem Spasitele a žehnat druhým a pozvedat je.

V těchto nejistých časech vydáváme svědectví o tom, že Pán nás miluje. Bude Vám žehnat, abyste nacházeli radost, zatímco budete ze všech sil usilovat o to, abyste za všech okolností žili v souladu s evangeliem Ježíše Krista.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.