Additional Resource

COVID-19 Bijwerken (Dutch)

Algemene aprilconferentie 2020

19 maart 2020

Geachte broeders en zusters,

Vanwege de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van de COVID-19-pandemie hebben wij het zendingswerk, het tempelwerk en de manieren waarop wij bijeenkomen en aanbidden aangepast.

De afgelopen dagen zijn deskundigen uit diverse delen van de wereld met nieuwe richtlijnen gekomen. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben na overleg besloten dat het verstandig is om onze algemene aprilconferentie van 2020 verder aan te passen.

Alle bijeenkomsten zullen vanuit een kleine zaal op Temple Square worden uitgezonden. Het Eerste Presidium presideert en leidt de bijeenkomsten, en de bijeenkomsten worden uitsluitend bijgewoond door hen die zijn gevraagd een toespraak te houden of een gebed uit te spreken. De muziek voor de conferentie is van tevoren opgenomen.

Met deze aanpassingen menen wij een bijdrage te leveren aan het afremmen van de verspreiding en de gevolgen van deze pandemie. We zijn dankbaar voor hen die hieraan werken, en wij blijven hen in onze gebeden gedenken. De vele verhalen die ons ter ore komen over het dienen van behoeftige mensen in deze onzekere tijden ontroeren ons. Wij smeken de grootste zegeningen van onze hemelse Vader over u af.

Dit wordt een bijzondere conferentie. Bij onze herdenking van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus zullen boodschappen vol waarheid, hoop en inspiratie de boventoon voeren.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

_____

Bijwerken: Tempelbezoek wereldwijd tijdelijk aangepast 

13 maart 2020

Geachte broeders en zusters, 

De snel veranderende gezondheidsomstandigheden in de wereld zijn reden tot toenemende zorg. Veel overheden hebben beperkingen afgekondigd waardoor diverse tempels moesten sluiten. Wij hebben onder gebed deze beperkingen afgewogen tegen het belang van voortzetting van het tempelwerk en hebben tot de volgende tijdelijke maatregelen besloten. Deze gaan op 16 maart 2020 voor alle tempels in.

  • Waar tempelwerk niet mogelijk is wegens door de overheid of andere instellingen opgelegde beperkingen op openbare en/of religieuze bijeenkomsten worden alle verordeningen, plaatsvervangend en voor levenden, tijdelijk opgeschort.
  • Waar tempelwerk nog wel mogelijk is bij door de overheid of andere instellingen opgelegde beperkingen, kunnen op afspraak en waar de capaciteit van de tempel dit toelaat de volgende verordeningen voor levenden verricht worden: verzegeling van man en vrouw en van kinderen aan ouders, en voorverordeningen en begiftiging voor levenden. Plaatsvervangende tempelverordeningen worden tijdelijk niet verricht.
  • Alle accommodatie voor bezoekers wordt gesloten.

Als kerkleden een afspraak voor verordeningen voor levenden maken, ontvangen zij instructies. De tempelstaf neemt contact op met personen die al een afspraak hebben. 

Er worden in alle tempels maatregelen genomen om de kans op verspreiding van de ziekte tot een minimum te beperken. Dat houdt onder meer in verkleining van de tempelstaf, beperking van het aantal bezoekers bij verordeningen voor levenden, en richtlijnen voor interactie met bezoekers.

Nadere informatie wordt aan de tempelpresidiums verstrekt. Waar nodig worden nog verdere aanpassingen gedaan.

Wij zien reikhalzend uit naar het moment dat de tempels weer op volle capaciteit kunnen functioneren om daarmee de zegeningen van het tempelwerk binnen het bereik van de leden en hun voorouders te brengen.

Met vriendelijke groeten, 

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen 

_____

Bijwerken: Bijeenkomsten van kerkleden wereldwijd tijdelijk opgeschort

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben de volgende brief op 12 maart 2020 naar kerkleden overal ter wereld gestuurd.

Geliefde broeders en zusters,

In onze brief van 11 maart 2020 beloofden wij de veranderende omstandigheden omtrent COVID-19 over de hele wereld op de voet te volgen. Wij hebben de adviezen van plaatselijke kerkleiders, overheidsfunctionarissen en medici overwogen en leiding van de Heer gezocht in deze kwesties. Hierbij geven wij de volgende nadere aanwijzingen.

Alle openbare bijeenkomsten van kerkleden worden per direct wereldwijd tot nadere kennisgeving tijdelijk opgeschort. Hieronder vallen:

  • Ringconferenties, leiderschapsconferenties en andere grote bijeenkomsten
  • Ditirelo tsotlhe tsa dikobamelo, go akaretsa le diphuthego tsa sakaramente
  • Ditiro tsa lekala, wate le lomapo

Houd noodzakelijke leidersvergaderingen waar mogelijk via technologie. Richt specifieke vragen aan uw plaatselijke priesterschapsleiders. Nadere aanwijzingen in verband met andere kwesties volgen nog.

Bisschoppen stellen in overleg met hun ringpresident vast hoe het avondmaal minstens één keer per maand aan leden bediend kan worden.

Wij sporen de leden aan om door hun bediening voor elkaar te zorgen. We dienen anderen in navolging van de Heiland tot zegen te zijn en op te beuren.

Wij getuigen van de liefde van de Heer in deze onzekere tijd. Hij zal u met vreugde zegenen als u het evangelie van Jezus Christus onder alle omstandigheden naar uw beste vermogen naleeft.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.