Additional Resource


COVID-19 Faʻafou (Samoan)

Fetuunaiga Lē Tumau i Tapuaiga i le Malumalu

13 Mati, 2020

Uso e ma Tuafafine Pele:

O le vave fesuisuiai o tulaga o le soifua maloloina i le salafa o le lalolagi ua avea ma puna o le popole faatupulaia. O le tele o malo ua faia ni tapu ia ua manaomia ai le tapunia lē tumau o le tele o malumalu. A o matou sailia ma le agaga tatalo le faapaleniina o nei tapulaa ma le manaomia o le faaauauina o galuega faalemalumalu, ua matou filifili ai e faia fetuunaiga lē tumau nei, ia e amatalia i le aso 16 o Mati, 2020, mo malumalu uma i le lalolagi atoa.

• I malo po o nisi tapu i faatasiga i nofoaga faitele ma/po o faatasiga faalelotu ia, i lona aafiaga, ua taofia ai gaoioiga faalemalumalu, o sauniga sui ma sauniga mo ē o soifua o le a taofia lē tumau.

• I malo po o nisi tapu ia e le o taofia ai gaoioiga uma faalemalumalu, o sauniga nei o le malumalu mo tagata o loo soifua o le a taulimaina e tusa ma le aofai faatagaina ma e mo na o taimi faatulagaina: sauniga o le faamauga o tane-ma-le-ava ma le tamaitiiti-i-matua ma sauniga amata ma faaeega paia mo ē o soifua. I se tulaga lē tumau, o sauniga sui faalemalumalu o le a lē faatinoina.

• O le a tapunia uma fale e nonofo ai tagata ulu i le malumalu.

O le a tuuina atu i tagata o le Ekalesia ni faatonuga pe a faia ni a latou taimi faatulagaina mo sauniga o e o soifua. O tagata taitoatasi o i ai ni taimi faatulagaina i le taimi nei o le a faafesootaia e le aufaigaluega o le malumalu.

O le a faia ni laasaga i malumalu uma ina ia faaitiitia ai le lamatia o le pipisi o le faama’i, e aofia ai le faaitiitia o le aufaigaluega o le malumalu, faatapulaa tagata auai i sauniga mo e o soifua, ma ia mulimulitaia taiala nei mo fegalegaleaiga ma tagata ulu.

O le a tuuina atu nisi faamatalaga i au peresitene o malumalu, ma o le a faia nisi fetuunaiga pe a talafeagai ai.

Ua matou tulimatai atu ma le naunautai sili i le taimi o le a mafai ai ona toe faagaoioia malu­malu i le gafatia atoa ma tuuina atu faamanuiaga o le galuega faalemalumalu i tagata o le Ekalesia ma o latou augatuua.

Ma le faamaoni lava,

O Le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua

_____

Talafou: Ua Taofia Lē Tumau Faatasiga o Tagata o le Ekalesia i le Lalolagi Atoa

O le a fefautuaai taitai i le lotoifale e fuafua ai pe faapefea ona maua e tagata o le Ekalesia le faamanatuga pe faatasi i le masina.

Na auina atu e le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai le tusi lenei i le aso 12 o Mati, 2020, i tagata o le Ekalesia i le lalolagi atoa.

Uso e ma Tuafafine Pele,

E pei ona folafola atu i la matou tusi o le aso 11 o Mati, 2020, matou te faaauau pea ona mata’ituina suiga i tulaga fesootai i le COVID-19 i le lalolagi atoa. Ua matou iloiloina le fautuaga a taitai o le Ekalesia i le lotoifale, taitai faalemalo ma polofesa faafomai, ma ua saili atu foi i le taitaiga a le Alii i nei mataupu. Ua matou tuuina atu nei faatonuga fou nei.

Ia amata nei loa, o faatasiga uma i nofoaga faitele a tagata o le Ekalesia ua taofia lē tumau nei i le lalolagi atoa se’ia toe maua atu se isi faasilasilaga. Ua aofia ai i lenei mea:

  • Konafesi faalesiteki, konafesi faaleautaitai ma isi faatasiga tetele.
  • Sauniga tapuai uma mo tagata lautele, e aofia ai lotu faamanatuga.
  • Gaoioiga a paranesi, uarota ma siteki.

I nofoaga e mafai ai, faamolemole ia faatautaia fonotaga faaleautaitai e manaomia e ala i tekinolosi. O fesili faapitoa e mafai ona faasino atu i taitai perisitua i le lotoifale. Onisi faatonuga e fesootai i isi mataupu o le a tuuina atu.

E tatau i epikopo ona fefautuaai ma o latou peresitene o siteki e fuafua ai pe faapefea ona maua e tagata o le Ekalesia le faamanatuga pe faatasi i le masina.

Matou te uunaia tagata o le Ekalesia i a latou taumafaiga faaleauaunaga ina ia tausia e le tasi le isi. E tatau ona tatou mulimuli i le faataitaiga a le Faaola e faamanuia ma siitia isi.

Matou te tuuina atu la matou molimau i le alofa o le Alii i lenei taimi o le lē mautonu. O le a Ia faamanuiaina outou ia maua le olioli pe a outou faia le mea silisili e ola ma soifua ai i le talalelei a Iesu Keriso i tulaga uma.

Ma le faamaoni lava,

O Le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.