Additional Resource

COVID-19 Fakamuimuitahá (Tongan)

Konifelenisi Lahi ʻo ʻEpeleli 2020

19 Māʻasi 2020

Siʻi Kāinga ʻOfeina:

Hangē ko ia kuo tau mamata ki he ngaahi liliu lahi ʻi he funga ‘o e māmaní koeʻuhi ko e mahaki fakaʻauha COVID-19, kuo mau fai ai ha ngaahi liliu ki he ngāue fakafaifekaú, ngāue fakatemipalé mo e ngaahi founga ko ia ʻoku tau fakatahataha ai ʻo lotú.

Kuo ʻomi ʻi he ngaahi ʻaho kimuí ni maí ha ngaahi fakahinohino mei ha kau mataotao ʻi he funga ʻo e māmaní. Hili haʻamau talatalaifale ko e Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, ʻoku mau ongoʻi ʻoku fakapotopoto ke toe fokotuʻutuʻu ʻa ʻetau konifelenisi lahi ʻo ʻEpeleli 2020.

ʻE fakamafola atu ʻa e fakatahaʻanga takitaha mei ha kiʻi loki ʻi he Temipale Sikueá. ʻE puleʻi ‘e he Kau Palesitenisī ʻUluakí mo tataki ʻa e ngaahi fakatahaʻanga ko iá, pea ko kinautolu pē kuo fakaafeʻi ke lea pe lotú ʻe kau atu ki aí. Kuo ʻosi tomuʻa hiki e hiva ki he konifelenisí.

ʻI hono fakahoko ʻo e ngaahi liliu ko ʻení, ʻoku mau ongoʻi ʻe lava ke tau tokoni ai kiate kinautolu ʻoku nau ngāue ke fakasiʻisiʻi ʻa e mafola mo e nunuʻa ʻo e mahaki fakaʻauha ko ʻení. ʻOku mau houngaʻia ʻiate kinautolu mo kei lotua kinautolu. ʻOku ongo kiate kimautolu ʻa e ngaahi fakamatala kuo mau fanongoa ʻo kau ki he ngāue fakaetauhi kiate kinautolu ʻoku faingataʻaʻia lolotonga e ngaahi taimi taʻepau ko ʻení. ʻOku mau lotua ʻa e ngaahi tāpuaki fungani taha ʻa e Tamai Hēvaní maʻa kimoutolu.

ʻE hoko ʻeni ko ha konifelenisi fakaofo. ʻE tuʻuloa ʻa e ngaahi pōpoaki ʻo e moʻoní, ʻamanaki leleí, mo e tataki fakalaumālié ʻi heʻetau fakamanatu hono Fakafoki mai ʻo e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí pea feinga ke fakafanongo kiate Iá.

Fakaʻapaʻapa atu,

Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá

_____

Fakamuimuitahá: Ngaahi Liliu Fakataimi ki he Moihū ‘i he Temipalé 

13 Māʻasi 2020 

Siʻi Kāinga ʻOfeina:

Kuo hoko e fakautuutu e feliliuaki ʻi he tuʻunga moʻui lelei he funga ʻo e māmaní ko ha meʻaʻoku fakalalahi ki ai e tokangá. Kuo fokotuʻu ʻe ha ngaahi puleʻanga lahi ha ngaahi fakataputapui ʻofie maʻu ai ke tāpuni fakataimi ha ngaahi temipale ʻe niʻihi. ʻI heʻemau fekumi ʻi he faʻa lotu kepotupotutatau e ngaahi fakangatangata ko ʻení mo e fie maʻu ko ia ke kei fakahoko e ngāuefakatemipalé, kuo mau fakakaukau ai ke fai ʻa e ngaahi liliu fakataimi ko ʻení, ʻa ia ʻe kamata ʻi heʻaho 16 ʻo Māʻasi 2020, ki he ngaahi temipale kotoa ʻi he funga ʻo e māmaní.

  • ʻI he ngaahi feituʻu ko ia ʻoku taʻofi ai ʻe he puleʻangá ʻa e ngaahi fakataha fakatokolahí pea/pefakalotú ʻo taʻofi ai e ngaahi ngāue fakatemipalé, ʻe taʻofi fakataimi ai e ngaahi ouaufakafofongá mo e ngaahi ouau moʻuí.
  • ʻI he ngaahi feituʻu ʻoku ʻikai taʻofi ai ʻe he fakangatangata mei he puleʻangá pe ngaahifakangatangata kehé ʻa e ngaahi ngāue fakatemipalé kotoa, ʻe lava ke fakahoko e ngaahi ouaufakatemipale ko ʻení maʻá e kakai moʻuí ʻo fakatatau ki he tokolahi ʻoku fakaʻatā ʻi heʻapoinimeni : ngaahi ouau sila ʻo ha husepāniti mo e uaifi pea mo e fānau-ki he-mātuʻá peamo e ouau ʻinisitoli mo e ʻenitaumeni ʻa e kakai moʻuí. ʻE taʻofi fakataimi hono fakahoko ʻo engaahi ouau temipale fakafofongá.
  • ʻE tāpuni ʻa e fale nofoʻanga kotoa maʻá e kau pataloní.

ʻE ʻoange ki he kāingalotu ʻo e Siasí ha ngaahi fakahinohino ʻi he taimi ko ia te nau faka-taimitēpileʻi ai honau ʻapoinimeni ki he ngaahi ouau moʻuí. ʻE fetuʻutaki atu ha tokotaha ngāue ʻi hetemipalé kiate kinautolu ko ia ʻoku lolotonga ʻi ai haʻanau ʻapoinimeni kuo faka-taimitēpileʻi.

ʻE ngāue ʻa e temipale kotoa ke fakasiʻisiʻi hono fakamafola e mahakí, ʻo kau ai honofakatokosiʻi e kau ngāue temipalé, fakangatangata ʻa e kau fakaafe ʻi he ngaahi ouau moʻuí, momuimui ki he fakahinohino ki he fengāueʻaki ko ia mo e kau pataloní.

ʻE ʻoatu ha toe ngaahi fakamatala ki he kau palesitenisī fakatemipalé, pea ʻe fai mo ha toe ngaahililiu ʻo ka fie maʻu.

‘Oku mau hanganaki atu mo fakatuʻamelie lahi ki he taimi ʻe lava ai e ngaahi temipalé ʻo toengāue kakato mo fakahoko e ngaahi tāpuaki ʻo e ngāue fakatemipalé ki he kāingalotú mo ʻenaungaahi kuí.

Fakaʻapaʻapa atu, 

Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e KauʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu   

_____

Fakamuimuitahá: Taʻofi Fakamāmani Lahi Fakataimi e Ngaahi Fakatahaʻanga ʻa e Kāingalotu ʻo e Siasí

ʻE talatalaifale e kau taki fakalotofonuá ke fakapapauʻi e founga ke maʻu tuʻo taha pe lahi ange ʻe he kāingalotú ʻa e sākalamēnití he māhina takitaha.

Ne tuku atu ʻe he Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Ua ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻa e tohi ko ʻení ʻi he ʻaho 12 ʻo Māʻasi 2020, ki he kāingalotu kotoa ʻo e Siasí ʻi he funga ʻo māmaní.

Siʻi Kāinga ʻOfeina,

Hangē ko ia ne palōmesi atu ʻi heʻemau tohi ne tuku atu ʻi he ʻaho 11 ʻo Māʻasi 2020, ʻoku kei hokohoko atu ʻemau tokanga ki he ngaahi tūkunga feliliuaki fekauʻaki mo e COVID-19 ʻi he funga ʻo māmaní. Kuo mau fakakaukauʻi ai e faleʻi ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí, kau ʻōfisa fakapuleʻangá mo e kau mataotao fakafaitoʻó, pea mau fekumi ki he tataki ʻa e ʻEikí fekauʻaki mo e ngaahi meʻá ni. ʻOku mau ʻoatu ai e ngaahi fakahinohino fakamuimuitaha ko ʻení.

ʻE kamata ʻi he taimí ni ʻe taʻofi fakataimi e ngaahi fakataha ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí ʻi he funga māmaní kae ʻoua kuo toe fanongonongo atu. ʻOku kau heni ʻa e:

  • Ngaahi konifelenisi fakasiteikí, ngaahi konifelenisi fakatakimu‘a mo ha ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahi.
  • Kau ai e ngaahi fakatahaʻanga lotú, kau ai e ngaahi houalotu sākalamēnití
  • Ngaahi ʻekitivitī fakakolo, fakauooti mo e fakasiteiki

ʻI he ngaahi feituʻu ʻe malava aí, kātaki ʻo fakaʻaongaʻi e tekinolosiá ke fakahoko ʻaki e ngaahi fakataha fakataki mahuʻingá. ʻE lava ke fakahoko e ngaahi fehuʻi paú ki he kau taki lakanga fakataulaʻeiki fakalotofonuá.  ʻE ʻoatu ha toe ngaahi fakahinohino fekauʻaki mo e ngaahi meʻá ni.

ʻOku totonu ke talatalaifale e Pīsopé mo ʻenau palesiteni fakasiteikí ke fakapapauʻi ʻa e founga ʻe lava ke maʻu ai ʻe he kāingalotú ʻa e sākalamēnití  ʻo tuʻo taha pe lahi ange ʻi he māhina taki taha.

ʻOku mau poupouʻi atu e kāingalotú ʻi heʻenau ngaahi ngāue fakaetauhí ke nau fetokoniʻaki. ʻOku totonu ke tau muimui ki he sīpinga ʻa e Fakamoʻuí ke faitāpuekina mo langaki e niʻihi kehé.

ʻOku mau fakamoʻoni atu ki he ʻofa ʻa e ʻEikí lolotonga e taimi taʻepau ko ʻení.  Te Ne faitāpuekina koe ke fiefia ʻi hoʻo fai ho lelei tahá ke moʻui ʻaki e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí ʻi he tūkunga kotoa pē.

Fakaʻapaʻapa atu, 

Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kōlomu ʻo e KauʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu  

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.