Additional Resource

COVID-19 Kev Tshaj Tawm (Hmong)

Nyob Thoob Plaws lub Ntiaj Teb lub Koom Txoos cov Mej Zeej Yuav Tsis Sib Ntsib Tau Ib Ntus

Cov thawj coj hauv nej qhov chaw yuav sib tham seb yuav ua li cas kom muab lub cim nco txog rau cov mej zeej ib zaug ib lub hlis.

Thawj Pawg Thawj Tswj Hwm thiab Pawg Kaum Ob tug Thwj Tim ntawm Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg tau xa tsab ntawv no thaum lub Peb Hlis Ntuj hnub tim 12, xyoo 2020, rau lub Koom Txoos cov mej zeej nyob thoob plaws lub ntiaj teb.

Cov Kwv Tij thiab cov Muam,

Raws li tau cog lus nyob hauv peb tsab ntawv uas xa thaum lub Peb Hlis Ntuj hnub tim 11, xyoo 2020, peb tseem saib xyuas kom paub tej xwm txheej los ntawm kab mob COVID-19 nybo thoob plaws lub ntiaj teb. Peb twb xav txog tej lus ntuas ntawm lub Koom Txoos cov thawj coj hauv zej zog, cov nom tswv hauv tseem fwv, thiab cov kws kho mob, thiab tau thov kom paub tus Tswv yuav coj li cas txog qhov no. Tam sim no peb muab tej lus qhia no rau nej.

Pib tam sim no, nyob thoob plaws lub ntiaj teb lub Koom Txoos cov mej zeej yuav tsis sib ntsib tau ib ntus mus txog thaum peb hais ntxiv. Xws li no:

  • Ceg txheem ntseeg rooj sab laj, cov thawj coj rooj sab laj, thiab lwm tej kev sib ntsib uas muaj neeg coob.
  • Tag nrho tej kev sib ntsib teev tiam Vajtswv, tsis hais tej kev sib ntsib txais lub cim nco txog los yog.
  • Tej kev ua si hauv ceg ntseeg, pawg ntseeg, thiab ceg txheem ntseeg

Thaum twg ua tau, thov siv txuj ci technology kom ua cov thawj coj tej kev sib ntsib. Cia li nug cov thawj coj pov thawj hwj hauv zej zog yog muaj tej lus nug. Yuav qhia ntxiv txog tej xwm txheej ntxiv thiab.

Cov npisov yuav tsum nrog lawv ceg txheem ntseeg tus thawj tswj hwm kom paub seb yuav ua li cas muab lub cim nco txog rau cov mej zeej ib zaug ib hlis.

Peb yaum kom cov mej zeej ib leeg txhawb pab ib leeg. Peb yuav tsum coj raws li tus Cawm Seej tus yam ntxwv kom foom koob hmoov thiab txhawb nqa lwm tus.

Peb ua tim khawv txog tus Tswv txoj kev hlub nyob hauv lub sij hawm uas muaj kev txhawj xeeb no. Nws yuav foom koob hmoov rau nej kom nej nrhiav tau txoj kev xyiv fab thaum ne

j ua zoo npaum li nej ua tau kom ua neej raws li Yexus Khetos txoj moo zoo txhua lub sij hawm.

Mob siab sau npe,

Thawj Pawg Thawj Tswj Hwm thiab Pawg Kaum Ob tug Thwj Tim

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.