Additional Resource

COVID-19 Rongorongo ae Boou (Kiribati)

Te Bitaki n te tai ae Uarereke nakon te Taromauri n te Tembora

 Maati 13, 2020

Tarira ao Mwaanera aika tangiraki: 

Waekoan bitakin aron te marurung e a riki ngkai bwa te raraoma n te aonaaba ae bwanin. A mwaiti tautaeka ae a tia ni kamatoa te tua are e a karika kainakin tabeua tembora n te tai ae uarereke. Ngkai ti a tia n tataromwaaka ni karekea te baeranti nakon taian kangabuaka ma kainanoan karaoan te mwakuri n te tembora, ti a tia ni iangoia ni karaoi bitaki aika uarereke aikai, are a na kabonganaaki ni Maati 16, 2020, ibukin tembora nako n te aonaaba.

  • N taian tautaeka ke kangabuaka ake tabeua iaon te bootaki n ana tabo te botanaomata ao/ke taabo n aaro, are e a matoa iai, katokan waaki n te tembora, mwakuri n otenanti ibukiia ake a mate ao ake a maiu e na katokaki inanon te tai ae uarereke.
  • N taian tautaeka ke kangabuaka tabeua ake aki katokii waaki n te mwakuri n te tembora, otenanti ibukiia ake a maiu e na karaoaki n aron te mwaiti are e baireaki man tii kabaeakin am tai: te otenanti ni kabaeakiia buumwaane ao buuaine ao ataei nakoia aia karo ao otenanti ni moan mwakuri ao entaumente. Inanon te tai ae uarereke, otenanti ni mwakuri ibukiia mate e na aki karaoaki.
  • Ni kabane auti ibukiia taan kawara te tembora a na bane ni kainaki.

E na katauraoaki nakoia kaain te Ekaretia kaetieti ngkana a kabaei aia tai ibukin karaoan otenanti ibukiia ake a maiu. Naake iai aia tai n nako n te tembora a na reitaki taan mwakuri n te tembora ma ngaiia.

Ana bane ni karaoaki mwakuri inanon tembora ni kabane ni buoka kauarerekean butinakon te aoraki aei, n raonaki ma kauarerekean mwaitiia taan mwakuri n te tembora, kauarerekean mwaitia iruaa ake a na ira karaoan te otenanti ibukiia ake a maiu, ao n irii kaetieti ibukin te reitaki ma taan mwakuri n te tembora.

A na kanakoaki rongorongo riki tabeua nakoia beretitentii n te tembora, ao bitaki riki ake imwiina a na karaoaki ngkana e riai.

Ti tarai taai aika a na roko ma te nano ni ingainga ngkana e a manga waaki n ae bwanin te mwakuri n te tembora ao ni kanakoa te kakabwaia n te tembora nakoia membwa ao aia bakatibu.

Raomi ni koaua, 

Te Moan Beretitentii ao te Kooram n Abotoro n te Tengaun ma Uoman 

_____

Rongorongo ae Boou: Bootakiia Membwa n te Ekaretia A Katokaki Moa n te Tai ae e Uarereke ni Katobibia te Aonaaba

Te Moan Beretitentii ao te Kooram n Abotoro n te Tengaun ma Uoman n Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira a kanakoa te reta ni Maati 12, 2020, nakoia membwa n te Ekaretia ni kabutaa te aonaaba.

Tarira ao Mwaanera aika tangiraki,

Are ti berita iai inanon ara reta ni Maati 11, 2020, ti reitinako n tarataraa te bitaki nakon baika a riki ni kaineti ma te COVID-19 ni kabutaa te aonaaba. Ti a tia n rinanon aia kaetieti taan kairiiri n te Ekaretia n te tabo, aobitia n taian tautaeka ao taan rabakau n te kuakua, ao ni kakaea ana kairiiri te Uea iaon te bwai ae e riki aei. Ngkai ti a kanakoi kaetieti aika a boou aikai.

N te tai ae e waekoa, ni kabane taian bootaki irouia membwa n te Ekaretia a katokaki moa n te tai ae e uarereke ni kabutaa te aonaaba ni karokoa manga katanoataan are imwiina. Aikai ni ikotaki ma:

  • Maungatabu n te titeiki, maungatabu ibukiia taan kairiiri ao tabeua riki bootaki ake a bubura
  • Ni kabane bootaki n taromauri, ni ikotaki ma te bootaki n toa
  • Waaki ni kakukurei n te mwaanga, uoote ao titeiki

Ngkana e konaa, taiaoka karaoa te bowi ae riai ibukiia taan kairiiri ni kabonganai bwaai n rabakau aika boou. Titiraki aika onoti a kona ni kanakoaki nakoia taan kairiiri n te nakoanibonga n te tabo. Kaetieti ake imwiina ake a kaineti ma bwaai ake tabeua a na manga katauraoaki.

A na marooro bitiobi ma aia titeiki beretitenti ni kakaea te anga bwa a na kanga membwa ni karekea te toa tao inanon teuana namwakaina.

Ti kaungaia membwa inanon aia kekeiaki n aia mwakuri n ibuobuoki ni buokiia i bon imarenaia. Ti riai n ira ana banna ni katooto te Tia Kamaiu ni kakabwaiai ao n tabekiia rake tabeman.

Ti kaota ara kakoaua n Ana tangira te Uea inanon te tai ae e aki ataaki kanoana aei. E na kakabwaiako ni karekea te kimwareirei ngkai ko karaoa am kabanea n tamaroa ni maiuakina ana euangkerio Iesu Kristo inanon bwaai ni kabane.

Raomi ni Koaua,

Te Moan Beretitentii ao te Kooram n Abotoro n te Tengaun ma Uoman

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.