Additional Resource

COVID-19 Update (Cebuano)

Mga Panagpundok sa mga Miyembro sa Simbahan Temporaryong Gisuspenso sa Tibuok Kalibutan

Ang lokal nga mga lider magtinambagay aron sa pagtino kon unsaon nga mapahigayon ang sakramento ngadto sa mga miyembro sa labing minus kausa sa usa ka bulan

Ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipadala sa mosunod nga sulat Marso 12, 2020, ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

Minahal nga mga Igsoon,

Sumala sa gisaad sa among sulat sa Marso 11, 2020, nagpadayon kami sa pagpaniid sa nagkausab nga mga kondisyon kalabut sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Among gikonsiderar ang tambag sa lokal nga mga lider sa Simbahan, mga opisyal sa gobyerno ug medikal nga mga propesyonal, ug gitinguha ang giya sa Ginoo kalabut niining mga butanga. Kami karon mohatag sa mosunod nga gi-update nga mga direksyon.

Sugod karon dayon, tanan nga publikong panagpundok sa mga miyembro sa Simbahan temporaryong gisuspenso sa tibuok kalibutan hangtud sa sunod nga pagpahibalo. Maglakip kini sa:

  • Mga komperensya sa stake, komperensya sa pagpangulo ug ubang dagkong mga panagpundok
  • All public worship services, including sacrament meetings
  • Branch, ward and stake activities

Kon mahimo, palihug pagpahigayon og gikinahanglan nga mga panagtigum sa pagpangulo gamit ang teknolohiya. Ang piho nga mga pangutana mahimong ipadangat ngadto sa lokal nga mga lider sa pagkapari. Dugang nga direksyon nga may kalabutan sa ubang mga butang ihatag.

Ang mga bishop kinahanglang makigtambag sa ilang presidente sa stake aron sa pagtino kon unsaon sa pagpahigayon sa sakramento ngadto sa mga miyembro bisan kausa sa usa ka bulan.

Among giawhag ang mga miyembro sa ilang mga paningkamot sa pagpangalagad aron sa pag-amuma sa usag usa. Kinahanglan atong sundon ang ehemplo sa Manluluwas sa pagpanalangin ug pagbayaw sa uban.

Kami mosaksi sa gugma sa Ginoo atol niining panahon sa kawalay kasiguroan. Siya mopanalangin kaninyo nga makakaplag og kalipay samtang inyong buhaton ang inyong labing maayo sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo diha sa tanang matang sa kahimtang.

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka Apostoles

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.