Additional Resource

COVID-19 Update (Hiligaynon)

Pagtililipon sang mga Miyembro sang Simbahan Temporaryo nga Ginapauntat sa Bilog nga Kalibutan

Ang lokal nga mga lider magaistoryahanay para hibaluon kon paano patigayunon ang sakramento sa mga miyembro bisan kaisa sa isa ka bulan

Ang Unang Panguluhan kag Korum sang Dose ka mga Apostoles sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nagpadala sang masunod nga sulat Marso 12, 2020, sa mga miyembro sang Simbahan sa bilog nga kalibutan.

Pinalangga nga mga Kauturan,

Sa ginpromisa sa amon sulat sang Marso 11, 2020, padayon kami nga nagabantaAng tanan nga pangpubliko nga pagpanimbahon, lakip na ang pangsakramento nga mga mitingy sang nagabag-o bag-o nga mga kondisyon mahiangot sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Ginpamatian namon ang laygay sang lokal nga mga lider sang Simbahan, mga opisyales sa gobyerno kag medikal nga mga propesyunal, kag ginpangayo ang giya sang Ginuo sa sining mga butang. Mahatag kami subong sang pinakabag-o nga instruksyon.

Insigida nga magasugod, ang tanan nga pangpubliko nga mga pagtililipon sang mga miyembro sang Simbahan temporaryo nga ginapauntat sa bilog nga kalibutan tubtob mag-abot ang panibag-o nga instruksyon. Nalakip diri ang:

  • Mga stake conference, mga komperensya sang mga lider kag iban pa nga dalagko nga pagtililipon
  • Ang tanan nga pangpubliko nga pagpanimbahon, lakip na ang pangsakramento nga mga miting
  • Mga aktibidades sang branch, ward kag stake

Kon posible, palihog hiwata ang bisan ano nga mga miting sang mga lider paagi sa teknolohiya. Ang partikular nga mga pamangkot mahimo ipakig-angot sa lokal nga mga lider sang priesthood. Igahatag ang dugang nga mga instruksyon parte sa iban pa nga mga butang.

Ang mga bishop dapat mag-istoryahanay sa ila stake president para mahibal-an kon paano patigayunon ang sakramento sa mga miyembro bisan kaisa sa isa bulan.

Ginapaisog namon ang mga miyembro sa ila mga pagpaninguha sa ministering para atipanon ang kada isa. Dapat naton sundon ang ehemplo sang Manluluwas para bugayan kag pabaskugon ang iban.

Nagasaksi kami sa pagpalangga sang Ginuo sa sining panahon sang wala-kasigurohan. Bugayan Niya kamo nga makakita sang kalipay samtang inyo ginahimo ang inyo masarangan para ipangabuhi ang ebanghelyo ni Jesucristo sa tanan nga sirkumstansya.

Matuod-tuod,

Ang Unang Panguluhan kag Korum sang Dose ka mga Apostoles

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.