Additional Resource

COVID-19 Uppdatering (Swedish)

Generalkonferensen i april 2020

 19 mars 2020 

Kära bröder och systrar!

vi har sett många förändringar i världen grund av COVID-19-pandemin har vi gjort anpassningar i fråga om missionsverksamhet, tempeltjänst och hur vi samlas och tillber Herren.

De senaste dagarna har vi fått nya riktlinjer från experter runtom i världen. Efter att ha samrått som första presidentskap och de tolv apostlarnas kvorum har vi ansett det klokt att ytterligare modifiera formatet för generalkonferensen i april 2020.

Varje möte sänds från en liten åhörarsal Temple Square. Första presidentskapet presiderar över och leder mötena och endast de som har ombetts att tala eller be närvarar. Musiken under konferensen spelas in i förväg.

Genom att göra dessa anpassningar känner vi att vi kan hjälpa dem som arbetar att hejda pandemins spridning och inverkan. Vi är tacksamma för dem och fortsätter att be för dem. Vi har blivit rörda av alla berättelser vi får höra om hur behövande får hjälp under den här osäkra tiden. Vi ber att ni ska vår himmelske Faders mest utsökta välsignelser.

Detta blir en anmärkningsvärd konferens. Den genomsyras av budskap om tro, hopp och inspiration när vi minns återställelsen av Jesu Kristi evangelium och söker efter att höra honom.

Med vänlig hälsning, 

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum 

_____

Uppdatering: Tillfällig anpassning av tempeltjänsten

13 mars 2020

Kära bröder och systrar!

Det snabbt skiftande hälsotillståndet världen över har varit en källa till växande oro. Många regeringar har infört begränsningar som har orsakat att ett antal tempel tillfälligt stängts. När vi under bön sökt att avväga dessa begränsningar mot behovet av att fortsätta utföra tempeltjänsten har vi beslutat att göra följande tillfälliga anpassningar, vilka gäller från och med den 16 mars 2020 för alla tempel världen över.

• Där statliga eller andra begränsningar av offentliga och/eller religiösa samlingar hindrar templets verksamhet ställs ställföreträdande förrättningar och förrättningar för levande tillfälligt in.

• Där statliga eller andra begränsningar av offentliga och/eller religiösa samlingar inte hindrar all verksamhet i templet kommer följande förrättningar för levande att utföras där så är möjligt men endast vid förbokade tillfällen: besegling av man och hustru, besegling av barn till föräldrar samt inledande och begåvning. Tills vidare kommer inga ställföreträdande förrättningar att utföras.

• Alla gästhem stängs.

Kyrkans medlemmar får vidare anvisningar när de schemalägger förrättningar för levande. De som redan har inbokade besök kommer att kontaktas av templets personal.

Åtgärder kommer att vidtas i alla tempel för att minimera riskerna för spridning av sjukdom, bland annat genom att minska antalet tempeltjänare, begränsa antalet gäster vid förrättningar för levande och genom att följa riktlinjerna för bemötande av besökare.

Ytterligare information kommer att ges till tempelpresidentskapen och vidare anpassningar görs vid behov.

Vi ser med spänd förväntan fram emot tiden då templen återigen kan vara i full drift och erbjuda tempeltjänstens välsignelser till medlemmarna och deras förfäder.

Med vänlig hälsning, 

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum 

_____

Uppdatering: Möten för kyrkans medlemmar har tills vidare ställts in världen över

Lokala ledare rådgör om hur sakramentet kan göras tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickade följande brev den 12 mars 2020 till kyrkans medlemmar världen över.

Kära bröder och systrar!

Som vi lovade i vårt brev den 11 mars 2020 fortsätter vi att följa utvecklingen kring COVID-19 världen över. Vi har övervägt råden från kyrkans lokala ledare, statstjänstemän och medicinsk expertis och har sökt Herrens vägledning i dessa frågor. Vi ger nu följande nya direktiv.

Med omedelbar verkan ställs tills vidare alla offentliga möten för kyrkans medlemmar in världen över. Det här innefattar:

  • Stavskonferenser, ledarskapskonferenser och andra större samlingar.
  • Alla offentliga gudstjänster, även sakramentsmöten.
  • Grens-, församlings- och stavsaktiviteter.

Där så är möjligt ber vi er hålla viktiga ledarskapsmöten med teknikens hjälp. Specifika frågor kan ställas till lokala prästadömsledare. Vidare direktiv om andra frågor kommer.

Biskopar bör rådgöra med sin stavspresident om hur de kan göra sakramentet tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.

Vi ber medlemmarna att genom stödverksamheten måna om varandra. Vi bör följa Frälsarens exempel i att välsigna och lyfta andra.

Vi vittnar om Herrens kärlek under denna osäkra tid. Han välsignar er så att ni kan känna glädje när ni gör ert bästa att följa Jesu Kristi evangelium under alla omständigheter.

Med vänlig hälsning, 

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum 

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.