Additional Resource

Higala Sa Higala Alang Sa Mga Bata

        

Tanan nga mga bata nga nag-edad og 3–11, ilang mga ginikanan, ug mga lider sa Primary ug mga magtutudlo gidapit sa pag-apil sa usa ka Higala ngadto sa Higala nga kalihokan sa tibuok kalibotan alang sa mga bata.

Ang makasaysayon, una sa matang niini nga kalihokan gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maglakip og musika ug mga kalihokan ingon man sa mga mensahe ni Presidente Russell M. Nelson, Elder Ulisses Soares sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa mga sakop sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary.

“Mahinamon kaayo ko alang sa mga bata nga makasinati niini nga espesyal kaayo nga Higala ngadto sa Higala nga kalihokan,” miingon ang Kinatibuk-ang Presidente sa Primary nga si Joy D. Jones. “Nanghinaot ko nga mobati sila nga gihatagan og bili, gikinahanglan ug gihigugma ni Jesus ug sa Langitnong Amahan. Kini usa ka halandomon nga kahigayonan sa pagbati nga makonektar sa ubang mga bata sa tibuok kalibotan samtang magkat-on ug manganta sila og dungan mahitungod kon unsaon nila nga makatabang sama ni Jesus.”

Unsaon sa Pag-apil

Ang kalihokan matan-aw sugod sa Sabado, Pebrero 20, 2021, sa alas 11 sa buntag * mountain standard time sa Iningles (lakip sa ASL), Spanish ug Portuguese, nga adunay sulod [content] nga naggikan sa matag usa niining tulo ka pinulongan. Matan-aw kini sa ChurchofJesusChrist.org, Facebook, Youtube, BYUtv ug uban pang media.

Sugod sa Marso 13, 2021, ang kalihokan matan-aw sa Cantonese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Russian, Cebuano ug Tagalog.

Giawhag ang mga ginikanan sa pagtan-aw sa kalihokan uban sa ilang mga anak kon kanus-a nila mahimo. Mahimong ipaambit sa mga lider ug mga magtutudlo sa Primary kini nga kalihokan sa mga bata kinsa dili tingali motan-aw uban sa ilang mga ginikanan. Atol sa kalihokan, ang mga bata dapiton sa pag-apil sa mga buluhaton. Makatabang nga adunay piraso sa papel, mga pangdrowing ug mga kasulatan sa duol.

Ang Higala ngadto sa Higala nga kalihokan naglangkob og mugbo nga mga bahin nga gidesinyo nga tan-awon og balik-balik, mipasabot si Sister Lisa Harkness, unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary. Ang matag bahin mahimong usa ka talagsaon nga kapanguhaan sa pagtuon sa ebanghelyo sa panimalay ug mahimong tigpasiugda alang sa dinasig nga mga panag-istoryahany sa pamilya,” miingon siya. Kami makahunahuna sa mga bata nga nagtan-aw uban sa ilang mga higala ug nagpaambit og mga mensahe sa ebanghelyo samtang nagkat-on sila sa pagsunod og dungan sa ehemplo ni Jesus.”

Si Sister Cristina Franco, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary, miingon, “Nanghinaot kami nga kining Higala ngadto sa Higala nga kalihokan makapalig-on sa pagtuo sa mga bata diha kang Jesukristo samtang mosunod sila sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad, pagserbisyo ug paghigugma sa uban sama sa Iyang gibuhat.”

Ang kalihokan matan-aw usab bisan kanus-a human sa pasiunang sibya. Kini i-arkibo sa face2face.ChurchofJesusChrist.org, sa Latter-day Saints Channel, Gospel Media ug Gospel Library and mahimong i-stream o i-download.

Mga Espesyalista sa Teknolohiya sa Stake

Alang sa pag-stream, mga pinulongan ug ubang mga detalye, tan-awa sa iskedyul sa sibya. Alang sa tabang sa ekipo sa satellite ug pag-stream sa sibya, tan-awa sa mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.