Additional Resource

Faigalotu a le Eria mo Talavou Matutua ma Elder Dieter F. Uchtdorf

Dieter-F.-UchtdorfDownload Photo

O Elder Dieter F. Uchtdorf o le Korama a Aposetolo e Toasefululua o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o le a saunoa atu i talavou matutua i eria o Asia ma le Pasefika i le aso 9 Ianuari, 2022. O le a faatasi atu i ai lona faletua, o Sister Harriet R. Uchtdorf.

Matamata i le faasalalauga tuusao i le Aso Sa, 9 Ianuari, i le 2 i le vaveao. MST, 0900 UTC, ma le 5 p.m. i Manila, Filipaina, i le YouTube po o le itulau Faasalalauga Tuusao a le Ekalesia i le gagana Peretania, Takaloka, Samoa, Toga, Meniterini, Kenitonisi, Korea, Iapani, Kemupotia, Tai, Monokolia, ma le Initonesia.

A maea le faasalalauga tuusao, matamata le faasalalauga i le YouTube.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.