Additional Resource

Young Adult Area Devotional kasama si Elder Dieter F. Uchtdorf

Dieter-F.-UchtdorfDownload Photo

Si Elder Dieter F. Uchtdorf ng Korum ng Labindalawang Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay magsasalita sa mga young adult sa mga lugar sa Asia at Pacific sa Enero 9, 2022. Sasamahan siya ng kanyang asawa na si Sister Harriet R. Uchtdorf.

Panoorin ang livestream sa Linggo, Enero 9, nang alas-2 n.u. MST, 0900 UTC, at alas-5 n.h. sa Manila, Philippines, sa Youtube o sa Live Broadcast page. Mapapanood ito sa wikang Ingles, Tagalog, Samoan, Tongan, Mandarin, Cantonese, Korean, Japanese, Cambodian, Thai, Mongolian, at Indonesian.

Pagkatapos ng livestream, mapapanood ang brodkast sa Youtube.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.