Additional Resource

Fakataha Lotu Fakaʻēlia ʻa e Kakai Lalahi Kei Talavoú mo ʻEletā Dieter F. Uchtdorf

Dieter-F.-UchtdorfDownload Photo

ʻE lea ʻa ʻEletā Dieter F. Uchtdorf ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Ua ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ki he kakai lalahi kei talavou ʻi he ongo ʻēlia ʻĒsiá mo e Pasifikí, ʻi he ʻaho 9 ʻo Sānuali, 2022. ʻE kau fakataha mo ia ʻa hono uaifí, Sisitā Harriet R. Uchtdorf.

Mamataʻi fakahangatonu ʻi he Sāpate ko hono 9 ʻo Sānualí ʻi he 2 a.m. MST, 0900 UTC, pea 5 p.m. ʻi Manila, ʻOtu Filipainí, ʻi he YouTube pe ko e peesi Fakamafola hangatonu ʻa e Siasí ʻi he lea Faka-Pilitāniá, Faka-Takaloká, Faka-Haʻamoá, Faka-Tonga, Faka-Manitalini, Faka-Kenitoni, Faka-Kōlea, Faka-Siapani, Faka-Kemipōtia, Faka-Taileni, Faka-Mongikōlia, mo e Faka-ʻInitonēsia.

Hili e fakamafola hangatonú, mamataʻi ʻi he fakamafola ʻi he YouTube.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.